Tämä matalan kynnyksen arviointiseula on tarkoitettu apuvälineeksi tilanteisiin, kun on huoli oppilaan koulunkäynnistä. Arviointiseula auttaa hahmottamaan suuntaa antavasti, millä alueella oppilaan koulunkäyntikykyä tulee vahvistaa.

Oppilaan henkilö- tai muita tunnistetietoja ei tarvita. Vastaukset kysymyksiin syötetään anonyymisti. Seula tulisi mahdollisuuksien mukaan täyttää yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa sekä mahdollisten muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa.

Tulokset voidaan tulostaa. Tulosten perusteella (vihreä = ei huolta, punainen = tilanne vaatii välittömästi toimenpiteitä) on syytä miettiä, tarvitaanko jatkotoimenpiteitä. Tarvittaessa käynnistetään tarkempi asioiden selvittäminen yhteistyössä oppilaan, huoltajan, opettajan ja koulun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Laaja-alaisemman toimintakyvyn kuvaamiseen voidaan hyödyntää maksutonta verkkopohjaista Toimintakykyarvio.fi-palvelua. Palvelun tarkoituksena on selvittää oppilaan, huoltajan ja oppilaan arjessa toimivien ammattihenkilöiden yhteinen näkemys oppilaan toimintakyvystä. Sekä Koulunkäyntikyvyn arviointiseula että Toimintakykyarvio.fi on kehitetty Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa.

Huomioitavaa lomaketta käytettäessä

  • Seulaan ei liity henkilötietojen käsittelyä.
  • Seulan täyttää kouluyhteisössä työskentelevä aikuinen tai oppilaan huoltaja.
  • Seula auttaa hahmottamaan, onko koulunkäyntikyky uhattuna tai millä osa-alueella koulunkäyntikykyä tulisi vahvistaa.

1. Koulunkäynti

1.1. Oppilaan koulunkäynnin säännöllisyys
1.2. Koulussa viihtyminen
1.3. Opiskelumotivaatio
1.4. Koulupäivät sujuvat
1.5. Oppilas kokee onnistumista ja iloa

2. Vuorovaikutus

2.1. Oppilaan työskentely koulun aikuisten kanssa
2.2. Oppilaan toiminta vapaissa tilanteissa (välitunnit, siirtymät jne.)
2.3. Oppilaan käyttäytyminen
2.3.1. Oppilaan käyttäytyminen aiheuttaa/on aiheuttanut vaaratilanteita muille tai hänelle itselleen
2.3.2. Muut oppilaat pelkäävät hänen käytöstään
2.4. Oppilaan kyky osallistua koulun erilaisiin tilanteisiin ja toimintoihin (oppitunnit, välitunnit, juhlat tms.)
2.5. Kaverisuhteet

3. Opiskelutaidot

3.1. Oppimisen edistyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti
3.2. Työskentely oppitunneilla ohjeiden mukaan (esim. tehtävien tekeminen, opettajan ohjeiden kuunteleminen, pöydän ääressä tapahtuva, keskittymistä vaativa työskentely)
3.3. Itsenäinen työskentely (oman toiminnan ohjausta vaativissa tehtävissä, käytössä oleva tuki huomioiden)
3.4. Ryhmissä työskentely
3.5. Omista tehtävistä, tarvikkeista ja läksyistä huolehtiminen

4. Fyysinen ja psyykkinen opiskeluympäristö

4.1. Fyysisen opiskeluympäristön sopivuus oppilaalle (esim. esteettömyys, ääniympäristö, työpöytien ja tuolien ergonomia)
4.2. Pääasiallisen opetusryhmän sopivuus oppilaalle
4.3. Pääasiallisen opetusryhmän ilmapiirin ja luokkahengen vaikutus oppilaan koulunkäyntiin ja opiskeluun
4.4. Oppilaan ja koulun aikuisten vuorovaikutuksen toimivuus
4.5. Kiusaaminen

5. Koulunkäynnin tuki ja hyvinvointi

5.1. Pedagogiset tukitoimet (kolmiportainen tuki)
5.2. Oppilaan fyysinen hyvinvointi ja terveydentila (esimerkiksi sairauspoissaolot, syöminen, nukkuminen, liikkuminen)
5.3. Psyykkinen hyvinvointi (esimerkiksi mieliala, pelot, ahdistuneisuus)
5.4. Kodin ja koulun välinen yhteistyö
5.5. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa (esim. koulu- ja muu terveydenhuolto, vammaispalvelu, lastensuojelu)

6. Elintavat ja elämäntilanne

6.1. Oppilaan päivärytmi ja arjen sujuminen (esimerkiksi aikatauluista huolehtiminen)
6.2. Oppilaan vapaa-aika
6.3. Oppilaan mahdollinen päihteiden käyttö
6.4. Huoltajien tuki oppilaalle
6.5. Huoli muista oppilaan elämäntilanteeseen liittyvistä asioista